دانلود pdf کتاب WorldNet : The Seventh Zak Steepleman Novel

[ad_1]

وحشی ترین رویاهای زاک به واقعیت پیوستند. تمام بازی هایی که می توانست آرزو کند. دوستان. و یک دنیای مخفی که مختص خودش است. اما اکنون او باید با مسئولیت روبرو شود ، زیرا همان جهان زمین را تهدید می کند. و فقط زک کلید را در دست دارد.

هنگامی که مرز بین واقعیت و خیال محو شد ، زاک در WorldNet باید با حقیقت روبرو شود. و به زودی متوجه خواهد شد که تنها در صورت موفقیت در درگیری موفق از گذشته خواهد بود.

یا با مرگ حتمی روبرو شود.

WorldNet: کتاب هفتم دزد دریایی

سفارش خواندن برای Zak Steepleman:

سری شکل Cloaked

کتاب شماره 1 ، Gamers Con

کتاب شماره 2 ~ داخل بچه ها

کتاب شماره 3 ~ Phantom Arcade

کتاب شماره 4 ~ Echoes of the Undone

کتاب شماره 5 Sp The Spread

سری PORTALS

کتاب شماره 6 ~ EuroNet

کتاب شماره 7 ~ WorldNet

کتاب شماره 8 ~ GalaxyNet

[ad_2]

دانلود کتاب WorldNet : The Seventh Zak Steepleman Novel