دانلود pdf کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification

[ad_1]

این کتاب دیدگاه و تفسیری بینایی در مورد نقش سیستم های بی سیم و قابل حمل برای حوزه کمیابی راه رفتن و پاسخ رفلکس ارائه می دهد. این مشاهدات در کاربرد آنها برای تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های رسانه قابل حمل برای تعیین کمیت پاسخگویی به راه رفتن و بازتاب در زمینه یادگیری ماشین برای طبقه بندی تشخیصی و ادغام با اینترنت اشیا و رایانش ابری ارائه شده است. چشم انداز این کتاب از اولین کاربرد این دستگاه ها همانند تلفن های هوشمند برای تعیین کمی راه رفتن و پاسخ انعکاسی به وضعیت فعلی هنر است. دکتر LeMoyne چندین برنامه پیشگامانه را با استفاده از تلفنهای هوشمند و دستگاههای رسانه قابل حمل برای تعیین کمیت پاسخگویی به راه رفتن و بازتاب منتشر کرده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification