دانلود pdf کتاب Ukraine in the Crosshairs of Geopolitical Power Play

[ad_1]

درگیری ها در اوکراین سالهاست که ادامه دارد. احیای روند نرماندی در سال 2019 نشانه امید بود. نویسندگان این جلد سعی می کنند اهداف ، بلکه مرزهای سیاست روسیه و اروپا را نیز نشان دهند. بحث در مورد چگونگی و تأثیر تأثیر خارجی بر بازیگران محلی بسیار مهم است. و: آیا می توان راه حل منازعه را با تلاش برای نزدیک شدن به س questionsالات مربوط به دستور صلح و امنیت پان اروپایی ترکیب کرد؟

[ad_2]

دانلود کتاب Ukraine in the Crosshairs of Geopolitical Power Play