دانلود pdf کتاب Über Begriffe und Werte im Recht

[ad_1]

در این تحلیل فلسفی حقوقی از روابط بین قانون و جامعه ، روبرتا آستولفی نشان می دهد که اگر یک سیستم حقوقی فقط برای نوشتن ممنوعیت و دستورالعمل نباشد ، یک سیستم حقوقی باید دائماً با جامعه سازگار شود. چنین تعدیل عادلانه ای تنها در صورتی صورت می گیرد که رابطه دائمی مداوم بین سیستم مفهومی ، سیستم زبان و نظام حقوقی در نظر گرفته شود. این رابطه از طریق ارزشهای تعبیه شده در یک سیستم حقوقی ، که Astolfi را در رابطه با مشکلات پیش روی اتحادیه اروپا نشان می دهد ، تحقق می یابد.

[ad_2]

دانلود کتاب Über Begriffe und Werte im Recht