دانلود pdf کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective

[ad_1]

این کتاب درک درستی از ارکان اصلی اعتماد و شهرت در م inسسات تجارت الکترونیکی را ارائه می دهد. مهمترین روشهای موجود را ارائه می دهد و آنها را از نظر مدیریت ارزیابی می کند. این کتاب بدون درگیر کردن جزئیات بیش از حد فنی خواننده ، محیط لازم فناوری را ترسیم می کند. یک نقشه راه برای اجرای استراتژیک و تاکتیکی و همچنین راهنمایی در مورد ارتباط مدیریت اعتماد و اعتبار با سیستم های اطلاعاتی موجود ارائه شده است. استانداردها و راه حل های موجود مانند سیستم های توصیه ، خدمات وب ، فناوری های معنایی و داده های بزرگ برای جلوگیری از تضعیف تلاش ها توسط رتبه بندی های کاذب ، هویت های کاذب و سایر موارد امنیتی در چارچوب قرار گرفته اند. نگاهی به تحولات اخیر و آینده ، کتاب را کامل می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective