دانلود pdf کتاب Trouver sa voie : Comment faire l'entreprise buissonnière ?

[ad_1]

خواه دانشجو باشید و هم مشاور ، یک مدیر اجرایی در بازآموزی یا یک جویای کار ، چگونه بخشی را پیدا می کنید که با ارزش های شما مطابقت داشته باشد؟ خواه با توجه به تاریخچه یا افسانه های اصلی آنها ، جنگ ها یا قهرمانانشان ، آیین ها یا تابوهایشان ، همه بخش های فعالیت مانند جوامع وحشی هستند. این کار که به عنوان یک کتابچه راهنما طراحی شده است ، شما را به بازی جدی دعوت می کند و شما را قادر می سازد تا در بخشهای مختلف فعالیت به منظور معنا بخشیدن به زندگی حرفه ای خود ، پرورش شما از نظر فرهنگی و مشاوره به شما کمک کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Trouver sa voie : Comment faire l'entreprise buissonnière ?