دانلود pdf کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father

[ad_1]

بیشتر رویكردهای الهیات شرعی ، انسان دوستانه است: مطالعه مراسم مذهبی اساساً معطوف به آنچه ما عبادت كنندگان انجام می دهیم ، است. توماس اف تورنس و جیمز بی تورانس رویکردی مثلثی و مسیحی محور را ارائه می دهند. این نه تنها “چرا” پرستش و نه تنها “چه” یا “چگونه” عبادت را آگاه می کند ، بلکه بر کسی که ما می پرستیم نیز تمرکز دارد. از همه مهمتر ، این نقش كامل انسانیت مسیح را به عنوان كاهن اعظم صعود شده كاملاً به رسمیت می شناسد و تنها عبادت كامل را ارائه می دهد و فقط روح ما قادر به پرستش خدا است.

[ad_2]

دانلود کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father