دانلود pdf کتاب Trauma in Otolaryngology :

[ad_1]

تروما جنبه مهمی از کلیه تخصصهای مراقبتهای بالینی است. هر تخصص معمولاً رویكردها و پروتكلهای خاص خود را برای مقابله با تروما دارد. این کتاب به جنبه های مختلف آسیب در گوش و حلق و بینی برای همه گروه های عملی – دانشجویان ، دانش آموزان و متخصصان مستقل – متمرکز است و یک راهنمای اساسی برای مدیریت بهینه آسیب گوش و حلق و بینی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Trauma in Otolaryngology :