دانلود pdf کتاب Theatre, Performance and Change :

[ad_1]

این کتاب به منظور “بیگانه ساختن تغییر” از و برای حوزه تئاتر و مطالعات اجرایی کار می کند. از این ایده که تغییر یک مقوله مورد بازجویی است که تئاتر و نمایش را به عنوان یک عمل هنری ، اجتماعی ، آموزشی و مادی بسیار تعریف می کند ، دانشمندان و دست اندرکاران اینجا (از جمله متخصصان تاریخ تئاتر و ادبیات ، تئاتر آموزشی ، هنر جوانان ، سیاست هنری) ، تئاتر و فعالیت فعال اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی) به موضوع تغییر در سی و پنج مقاله کوتاه می پردازد. برای هر کسی که تا به حال در مورد روابط تئاتر ، اجرا و تغییر خودش تعجب کرده است ، این کتاب یک گفتگوی اساسی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Theatre, Performance and Change :