دانلود pdf کتاب The Ugly Man’s Big Transformation : Volume 2

[ad_1]

لبخندهای سرد می زند ، گویی که توسط ارواح شیطانی احاطه شده است. هرکسی که آن را شنیده باشد از ترس می لرزد. “چه کسی این زخم را بر روی سینه تو قرار داده است؟” “این چه ارتباطی با شما دارد؟” “اگر بخواهم پرونده را پیگیری کنم چه؟” “همف …” برای پیگیری این موضوع استاد جوان ، باید … مگر اینکه دو پا داشته باشید! ؟ شما واقعاً دو پا دارید! چشمانش کاملاً باز بود و تظاهر کرد که متعجب شده است. سپس با صدای بلند فریاد زد: ‘پشه ها … واقعاً نیش پشه است. آه ، غلبه نکن ، مرا نجات بده … ”

[ad_2]

دانلود کتاب The Ugly Man’s Big Transformation : Volume 2