دانلود pdf کتاب The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?

[ad_1]

دست در هوا! چه کسی می خواهد پناهنده شود؟ قطعاً نکردم! مادرم ایده های دیگری داشت. برای لحظه ای سرنوشت ساز ، مشت آهنین ظلم و ستم از تسلط خود کاسته است. این تنها چیزی بود که او نیاز داشت. ما از دو مرز عبور کرده ایم. مانع فیزیکی آسان بود. فاصله فرهنگ دشوارتر از بین رفت. این داستان درباره حماقت ، خودخواهی و شکنندگی انسان است. اما شجاعت مداوم مردم عادی در اوقات خارق العاده ای اسیر می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?