دانلود pdf کتاب The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process

[ad_1]

در آموزش آسیب شناسی ، در آموزش و پرورش بین دانشکده پزشکی و دستیاری فاصله زیادی وجود دارد. در نتیجه ، کارآموز آسیب شناسی غالباً آماده نشده در محل اقامت می آید. این کتاب که کاملاً رنگی به تصویر کشیده شده است ، اساس آسیب شناسی عملی را بنا نهاده و داربستی را برای ایجاد پایگاه دانش در اختیار شما قرار می دهد. این شامل مقدمه مقدماتی است و از طریق هر سیستم ارگان پیشرفت می کند. در هر فصل ، یک بررسی اجمالی از بافت شناسی طبیعی قابل توجه ، بحث در مورد انواع نمونه معمولی ، رویکرد استراتژیک به نمونه و بحث در مورد چگونگی ارتباط بسیاری از تشخیص های مختلف با یکدیگر وجود دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process