دانلود pdf کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?

[ad_1]

اکنون احساس خوش بینی محسوسی در مورد نقش شهرها و شبکه های فراملی شهری در مدیریت آب و هوای جهانی وجود دارد. در میان سرخوشی ، این احساس نیز وجود دارد که قدرتی که به شهرها نسبت داده می شود – و غالباً توسط آنها اتخاذ شده است – بیش از حد تخمین زده شده است. که قدرت شهرها و شبکه های شهری برای ایجاد تغییر در سیاست های جهانی آب و هوا مانند آن ظاهر نمی شود. این کتاب به بررسی پیامدهای مشارکت شهری در سیاست جهانی آب و هوا می پردازد و چارچوبی نظری را بیان می کند که می تواند برای درک قدرت شهرها در ارتباط با شبکه های شهری فراملی ، شرکت های چند ملیتی و دولت های ملی استفاده شود. این کتاب مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان دولت فراملی ، سیاست جهانی زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?