دانلود pdf کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :

[ad_1]

منافع شخصی انگیزه مهم انسانی است و این کتاب سیر تحول آن در ایالات متحده و پیامدهای آن در سیاست ، تجارت و روابط شخصی را بررسی می کند. در دوران پس از جنگ ، منافع شخصی آمریکا از مفهوم الکسیس دو توکویل در مورد “منافع شخصی به خوبی درک شده” – که در آن مردم تصدیق می کنند که منافع آنها با موفقیت جامعه ای که بخشی از آنها هستند تأمین می شود – تغییر کرد. مخالف “فردگرایی” – که او اکنون با آن منظور چارچوبی بود که مردم را به دنبال منافع خود با هزینه جامعه سوق می دهد. این کتاب قبل از بررسی تأثیرات منفی آن بر دموکراسی ، از طریق تحلیل محتوای کمی و کیفی سخنرانی های ریاست جمهوری ، کمیته های تلویزیونی و موسیقی عامه پسند ، این تحول را مستند می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :