دانلود pdf کتاب The Obesity Epidemic : Why a Social Justice Perspective Matters

[ad_1]

این کتاب به اپیدمی چاقی از منظر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. این کتاب جمعیتی را که بیشترین میزان تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی مربوط به شیوع چاقی را متحمل می شوند ، مورد مطالعه قرار می دهد. در حالی که خطرات رفتاری مرتبط با افزایش نرخ چاقی را بررسی می کند ، با ارزیابی نظریه های عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی که رفتارهای خطرناک را ارتقا می دهند ، سطح سیاسی را نیز بررسی می کند. این مقاله از طریق افزایش سطح برابری درآمد در ایالات متحده ، زمینه اقتصادی را مشاهده می کند. همچنین اقدامات نهادهای بالاتر ، از جمله شرکت های فراملیتی ، به عنوان همیاران اجتماعی در این اپیدمی را مورد انتقاد قرار می دهد. سرانجام ، چالش های جهانی و ملی اپیدمی را با هم مقایسه می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Obesity Epidemic : Why a Social Justice Perspective Matters