دانلود pdf کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را برای مطالعه ارتباط اروپا و محلی اتحادیه اروپا ارائه می دهد. این مقاله از منظر پویا سه روند اصلی سیستمی را تعریف می کند که اتحادیه اروپا را به عنوان یک پروژه منطقه ای تعریف می کند: توسعه ، محیط زیست و سیاست کل منطقه ای. این کتاب استدلال می کند که این فرآیندها در مجموع یک تغییر پویا در اصول اصلی منطقه گرایی اروپا را از یک روند داخلی ساخت منطقه ای به یک سیستم باز و انتخابی از تعاملات جهانی نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization