دانلود pdf کتاب The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY 4.0 منتشر شده است. این گزارش روش کمبود اکولوژیکی (ESM) را به اتحادیه اروپا و 28 کشور عضو آن منتقل می کند. این یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی بی طرفانه زیست محیطی در شرکت ها فراهم می کند و نتایج و اهداف فعلی منتشر شده توسط مقامات زیست محیطی ، به ویژه آژانس محیط زیست اروپا را بررسی می کند. ESM اثرات زیست محیطی سایت های تولیدی و فرآیندهای تولید را ارزیابی می کند. ESM ، در سوئیس در سال 1990 توسعه یافته است ، قبلاً برای اثبات حق معافیت مالیاتی از نظر نظارتی اعطا شده است. این روش کلیه تأثیرات مهم در هوا ، آب ، مصرف انرژی ، تولید پسماند و مصرف آب شیرین را ارزیابی می کند و همچنین از تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های زیست محیطی پشتیبانی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments