دانلود pdf کتاب The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey

[ad_1]

ریشه های مشترک موفقیت و عدم موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی به ترتیب در مدیریت سیستمی و تقسیم بندی مکمل های نهادی نهفته است ، اما نه در انطباق یک طرفه مدل های بازار به رهبری یا دولت. برای اثبات این استدلال ، آکان از کشورهای سقوط کرده از ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه ، یک کشور پیشرفته ، تازه توسعه یافته و در حال توسعه استفاده می کند. آکان برای درک دو نکته فراتر از وسواس ایدئولوژیک یک چارچوب ساده فراهم می کند. اولین مورد نحوه کار و توسعه یک مدل از G&D است. با پویایی اقتصادی ، مالی ، صنعتی و سیاسی خود در هم تنیده است. دلیل دوم این است که چرا یک مدل بازار یا دولت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق و شکست می خورد.

[ad_2]

دانلود کتاب The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey