دانلود pdf کتاب The Bride of Christ – A Metaphor for the Church

[ad_1]

Lumen gentium ، قانون اساسی جزمی کلیسای شورای دوم واتیکان ، از تصاویر مختلفی برای صحبت در مورد کلیسا استفاده می کند. این مطالعه در مورد کلیسا به عنوان عروس مسیح است. برخلاف تصاویر عالی کلیسا به عنوان قوم خدا و بدن مسیح ، از زمان برگزاری شورای دوم واتیکان ، تصویر کلیسا به عنوان عروس مسیح هرگز مورد بررسی قرار نگرفته است. تحقیق حاضر یک مطالعه کتاب مقدس و منظم-کلامی از این تصویر است. مهمترین س isال این است که این استعاره می تواند درباره جوهر کلیسا به ما چه بگوید و پیامدهای آن برای زندگی امروز کلیسا چیست.

[ad_2]

دانلود کتاب The Bride of Christ – A Metaphor for the Church