دانلود pdf کتاب The Book of Job and the Mission of God : A Missional Reading

[ad_1]

کتاب ایوب به دلیل کشف پیچیده و جذاب رنج و ایمان شناخته شده است. به دلیل مشارکت در درک کتاب مقدس مأموریت خدا و نقش کلیسا در آن کمتر شناخته شده است. در این مطالعه دقیق ، تیم جی دیوی عمیق ترین درمان را تا به امروز با خواندن “جداگانه” از ایوب ارائه داده است ، که بر اساس پیشرفت بزرگی است که در قرائت کتاب مقدس از کتاب مقدس در سال های اخیر حاصل شده است. تعدادی از س surroundedالات احاطه شده از نظر میولوژیکی مورد بررسی قرار می گیرند ، از جمله عملکرد موضوع غیراسرائیلی کتاب ، برخورد فرهنگی ایوب با ادبیات مشابه باستان خاور نزدیک و س questionsالات مربوط به عدالت و برخورد با فقرا. سرانجام ، دیوی این ادعای جسورانه را مطرح می کند که کتاب ایوب در حاشیه نیست ، بلکه در هسته اصلی درک ما از رسالت خدا است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Book of Job and the Mission of God : A Missional Reading