دانلود pdf کتاب The Bakehouse

[ad_1]

برت چیزی بیش از سن و سال کافی برای جنگیدن در جنگ نمی خواهد – برای اداره اسلحه ، دفاع از کشورش و داشتن زندگی پر از ماجراجویی. او نمی داند که اسرار و خطرات جنگ همیشه در خط مقدم باقی نمی ماند و اقدامات یک پسر می تواند همه چیز را تغییر دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب The Bakehouse