دانلود pdf کتاب The Attic Tragedy

[ad_1]

سیلوی هرگز آنها را ارواح نمی خواند ، اما آنها همین بودند – نه اینکه جورج خودش آنها را هرگز دیده باشد. دختر جدید ، سیلوی ، با کیسه چرمی به سبک قدیمی ، دستکش های نخی سفید و سرش در ابرها مانند موجودی از زمان دیگر است. جورج او را می بیند که در لبه زمین بازی مدرسه شناور است و توسط صداهای نامفهوم هدایت می شود. وقتی جورج به دفاع از سیلوی و تامی پین می پردازد و باند اراذل و اوباش او را به عقب می کشد ، این کار او را به یک غریبه اثیری نزدیک می کند. هرچند که جورج دوست داشت نزدیک نباشد. در اتاق زیر شیروانی مغازه عتیقه فروشی پدر سیلوی ، زخم های جورج آواز می خوانند و آرزوی او هر دو را به فاجعه ای محرمانه و اجتناب ناپذیر شبح های نجوا کننده سیلوی می کشاند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Attic Tragedy