دانلود pdf کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa

[ad_1]

ایزابلا برتمن رابطه بین معلولیت ، فقر و کیفیت زندگی و چگونگی تأثیر اقدامات حمایت اجتماعی در این رابطه را بررسی می کند. تمرکز این مطالعه در آفریقای جنوبی است. بر اساس مصاحبه های کیفی انجام شده با افراد آسیب دیده ، و همچنین متخصصان معلول و سیاست های اجتماعی ، نویسنده دیدگاه بصیرتی در مورد مکالمه امروز در مورد سیستم های حفاظت اجتماعی فراگیر ارائه می دهد. وی با ترکیب ملاحظات نظری در مورد رفاه و کیفیت زندگی (بر اساس رویکرد توانایی) با داده های تجربی خود ، چشم اندازهای جدیدی را در مورد چند بعدی بودن فقر ، شمول اجتماعی و زندگی تعیین شده توسط خود باز می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa