دانلود pdf کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :

[ad_1]

این کتاب نقش های مختلف در کارآفرینی و نوآوری را بر اساس یک اقدام جدید در زمینه تجمل پایدار و مد برجسته می کند که شامل ویژگی های شناختی و انگیزشی نیز می باشد. همچنین این واقعیت را مورد بحث قرار می دهد که بسیاری از نوآوری هایی که باعث پایداری می شوند ، به پیشرفتهای چشمگیر فناوری نیاز دارند.

[ad_2]

دانلود کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :