دانلود pdf کتاب Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :

[ad_1]

این رساله استفاده از روشهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی را برای اثبات اینکه کلسیم تأثیر بازخورد مثبتی بر تقویت و نگهداری فسفوریلاسیون CD3 دارد توصیف می کند و باید حساسیت سلول T به آنتی ژنهای خارجی را افزایش دهد. مطالعه ارائه شده نشان می دهد که کلسیم می تواند مسیر سیگنالینگ در سلول ها را نه تنها به عنوان یک پیام رسان ثانویه ، بلکه از طریق فعل و انفعالات مستقیم با لایه دو فسفولیپید نیز تنظیم کند. رویکرد مورد استفاده در پایان نامه نیز نشان دهنده پیشرفت مهمی است ، زیرا استفاده از تشدید مغناطیسی هسته ای (NMR) را به تجزیه و تحلیل پدیده های سیگنالینگ در سلول های زنده پیوند می دهد. علاوه بر این ، پایان نامه پروتکل ترکیب نانودیسک را بهینه می کند ، که می تواند انواع کاربردها را در مطالعات پروتئین غشایی افزایش دهد. یک مطالعه مقدماتی در مورد ساختار ویروس دنگی NS2B-NS3p در ترکیب با آپروتینین ، که ممکن است به تولید داروهای جدید علیه ویروس دنگی کمک کند ، نیز شامل شد.

[ad_2]

دانلود کتاب Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :