دانلود pdf کتاب Strategic Marketing : Market-Oriented Corporate and Business Unit Planning

[ad_1]

این کتاب درسی مروری جامع و روشن از روند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی دارد. نویسندگان یک چارچوب سیستماتیک ارائه می دهند که به ساختار دانش گسترده و پیچیده بازاریابی کمک می کند و بنابراین دسترسی و استفاده از آن را برای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی آسان تر می کند. گزارش ها و مثالهای بسیار کوتاه مهمترین جنبه های فرآیند برنامه ریزی بازاریابی را نشان می دهد. دکتر تورستن تومچاک مدیر موسسه بینش مشتری در دانشگاه سنت لوئیس است. گالن (ICI-HSG) و استاد بازاریابی در دانشگاه St. گالن پروفسور دکتر Sven Reinecke مدیر موسسه بازاریابی در دانشگاه St. گالن (IfM-HSG). پروفسور دکتر. آلفرد کاس یک استاد (در دانشگاه) در بخش بازاریابی دانشگاه آزاد برلین است.

[ad_2]

دانلود کتاب Strategic Marketing : Market-Oriented Corporate and Business Unit Planning