دانلود pdf کتاب Strategic Management of Market Niches : A Model Framework

[ad_1]

Gorazd Ocvirk یک مدل جامع برای مدیریت استراتژیک بازارهای خاص ایجاد می کند و چارچوبی را برای ساخت یک تئوری مدیریت استراتژیک بازارهای ویژه فراهم می کند. بر اساس وضعیت فعلی تحقیق در مورد موضوع تخصصی ، مدیریت استراتژیک دارای بسیاری از انواع خاص است ، اما هیچ چارچوب نظری و روشنی مشخصی ندارد که بتوان بر آن تکیه کرد. این مدل در تحقیقات بازار در زمینه مدیریت استراتژیک غایب بود و منجر به حالت ابهام مفهومی این رشته شد. علوم سازمانی مدیران و دست اندرکاران مشارکت در استراتژی تجارت یا مدیریت استراتژیک نویسنده دکتر Gorazd Ocvirk مدیر یک شرکت مشاوره بازیگری جهانی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Strategic Management of Market Niches : A Model Framework