دانلود pdf کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour

[ad_1]

الکساندر هوبل مدل هایی را برای برنامه ریزی تولید تولید می کند و شاخص های عملکرد را برای بررسی رفتار سیستم تولید تجزیه و تحلیل می کند. وی ادبیات موجود را با در نظر گرفتن عدم اطمینان از زمان تحویل مورد نیاز و زمان پردازش مشتری و همچنین با افزایش پیچیدگی مدل های تولید چند ماشین برای چند ماشین گسترش می دهد. نتایج از یک طرف ، یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تعیین ظرفیت و توسعه بیشتر روش برنامه ریزی تولید Conwip است. از طرف دیگر ، نویسنده شدت JIT را توسعه داده و از نظر تحلیلی عواقب ارسال قوانین در زمان تولید را اثبات می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour