دانلود pdf کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب مروری بر تکنیک های مدرن نظری و تجربی در مطالعات پدیده های پراکندگی نور و فرآیندهای انتقال تابش در محیط تصادفی را ارائه می دهد. این مقاله مروری دارد بر توزیع نور از طریق آب دریا و حباب ها ، و شامل یک فصل جداگانه است که به بررسی درک فاصله ابرهای کریستالی با تمرکز بر شکل ذرات می پردازد؟ به طور خاص ، آن را فراهم می کند تجزیه و تحلیل جامع از انتقال تابش قطبی در نوری فعال (به عنوان مثال ، Chiral) رسانه های پراکندگی نور و بررسی پیشرفت در طیف پلاریمتری از رسانه ذرات. سرانجام ، تحولات جدید در توزیع نور برای نظارت بر احتراق مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

دانلود کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing