دانلود pdf کتاب Soil Dynamics and Soil-Structure Interaction for Resilient Infrastructure : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures

[ad_1]

زیرساخت ها کلید ایجاد یک جامعه پایدار است. این امر بر رفاه آینده ما و همچنین شرایط اقتصادی تأثیر می گذارد. زیرساخت هایی که امروز در حال ساخت آن هستیم ، در واقع جوامع فردا را شکل می دهد. GeoMEast 2017 مکانی را برای محققان و دست اندرکاران از سراسر جهان ایجاد کرده است تا تخصص خود را برای پیشبرد نقش ژئوتکنولوژی ابتکاری در توسعه زیرساخت های پایدار به اشتراک بگذارند. این حجم بر نقش تعامل ساختار خاک و پویایی خاک متمرکز است. این مطالعه موردی و همچنین مدل های فیزیکی و عددی ساختارهای زمینی را مورد بحث قرار می دهد. این موارد شامل: تعامل ساختار خاک تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی ، رفتار دینامیکی خاک و تغییر شکل خاک است. امید است که این بسته به پیشرفت آخرین زیرساخت های نسل بعدی کمک کند. این جلد بخشی از اقدامات اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی GeoMEast در زیرساخت های مدنی پایدار ، مصر 2017 است.

[ad_2]

دانلود کتاب Soil Dynamics and Soil-Structure Interaction for Resilient Infrastructure : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures