دانلود pdf کتاب Social Work Practice with the Asian American Elderly

[ad_1]

این کتاب جذاب به فرهنگ و دغدغه های پنج گروه عمده قومی: چینی ، ژاپنی ، کره ای ، هند آسیایی و ویتنامی می پردازد. شیوه های کار اجتماعی با سالمندان آسیایی-آمریکایی نیازهای متنوع این جمعیت در حال رشد سریع را کشف می کند. این مداخلات و مدلهای ارائه خدمات را ارائه می دهد که از نظر فرهنگی حساس و مناسب این مشتریان هستند ، بسیاری از آنها مهاجران نسل اول هستند که هنوز ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مبدا خود دارند. این کتاب جامع به عنوان یک منبع به موقع برای محققان و پزشکان درگیر در این بخش فراموش شده اما به سرعت در حال رشد جمعیت سالمند عمل می کند. روش کار اجتماعی با سالمندان آسیایی-آمریکایی تحقیقات کمی و کیفی را در مورد موضوعات اساسی فراهم می کند ، از جمله: افسردگی جذب-غم انگیز افسردگی برنامه های تغذیه سالمندان پشتیبانی اجتماعی

[ad_2]

دانلود کتاب Social Work Practice with the Asian American Elderly