دانلود pdf کتاب Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe :

[ad_1]

این کتاب تأثیر متغیرهای ساختاری اجتماعی ، مانند طبقه اجتماعی ، مذهب ، محل سکونت شهری / روستایی ، سن و جنسیت را بر تأثیر ترجیحات رأی گیری در فرد تجزیه و تحلیل می کند. در دهه های اخیر تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و نحوه تعیین ساختار اجتماعی در رفتار اجتماعی مردم ایجاد شده است. همچنین تغییر جهت گیری های ارزشی وجود دارد ، به عنوان مثال از ارزش های دینی به سکولار و از ارزش های اقتدارگرایانه به آزادیخواهانه. نویسنده به این سesالات می پردازد: ساختار اجتماعی و جهت گیری های ارزشی چگونه بر انتخاب حزب در دموکراسی های پیشرفته صنعتی تأثیر می گذارد؟ تأثیر ساختار اجتماعی بر انتخاب حزب تا چه اندازه از طریق جهت گیری های ارزشی منتقل می شود؟ تأثیر جهت گیری های ارزشی بر تأثیر علیت انتخاب حزب وقتی برای متغیرهای ساختاری قبلی کنترل می شود ، تا چه اندازه است؟ این کتاب برای دانشجویان و دانش پژوهان پیشرفته در زمینه های سیاست تطبیقی ​​، سیاست های انتخاباتی و جامعه شناسی سیاسی مفید است.

[ad_2]

دانلود کتاب Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe :