دانلود pdf کتاب Social Aesthetics and the School Environment : A Case Study of the Chivalric Ethos

[ad_1]

این کتاب مدیریت کلاسهای زیبایی را از طریق رویکرد هرمنوتیکی با سه زمینه ادبی نظریه پردازی می کند: تاریخ و مبانی فلسفی جوانمردی ، افشای جوانمردی از طریق دوره ویکتوریا و مسائل موازی هویت در آموزش معلمان قرن بیستم. هدف این کتاب کشف ارتباط بین اخلاق جوانمردی و آموزش است. مطالعه موردی پیشنهادی به طور خاص با سوال زیر سروکار دارد: چگونه می توان جوانمردی را در یک محیط آموزشی بازاندیشی یا نظریه پردازی کرد؟ مطالعات کمی به مفهوم زیبایی شناسی و زمینه های هرمنوتیکی در مدیریت کلاس های آمریکایی و زندگی در کلاس پرداخته اند و اتوود مفهوم اجتماعی جوانمردی قرون وسطایی را در طول اعصار تعریف می کند ، با این استدلال که در ساخت کلاس های اجتماعی در قرن بیست و یکم آشکار شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Social Aesthetics and the School Environment : A Case Study of the Chivalric Ethos