دانلود pdf کتاب Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation : Approaches to Resolve the Innovator’s Dilemma

[ad_1]

برنهارد گلد به این س answersال پاسخ می دهد که چگونه مشاغل بزرگتر می توانند از طریق موفقیت در مشاغل سیلیکون ولی از طریق مشارکت های بزرگ شرکت ها و از طریق توسعه “رویکرد چرخش” – روشی که ترکیبی از نوآوری شرکت های نوپا و توانایی شرکت های بزرگ است ، بیاموزند. برای رسیدن به بهترین هر دو جهان. نویسنده همچنین تحلیلی عمیق از اکوسیستم دره سیلیکون را ارائه می دهد و روشهای نوآوری جدید شرکتها را برای عصر دیجیتال ، با هدف ارائه راه حل نهایی برای “معضل مبتکر” ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation : Approaches to Resolve the Innovator’s Dilemma