دانلود pdf کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :

[ad_1]

این کتاب با هدف تبیین مسئله آبهای زیرزمینی در مدیریت آب شور ساحلی انجام شده است. این به عنوان مرجعی برای دانشمندان ، مهندسان و تصمیم گیرندگان است که می توانند از آن برای بهبود عملکرد و همکاری در مدیریت منابع در منطقه دلتا استفاده کنند. این به طور خاص طبیعت و وسعت سفره های زیرزمینی موجود در کانال نمک دلتای ماهانادی ، هند را پوشش می دهد. این کتاب سفره های زیرزمینی را به صورت علمی تعریف و طبقه بندی می کند ، زمین شناسی ، هیدروژئولوژی ، ژئومورفولوژی ، ژئوفیزیک ، هندسه و کیفیت آب سفره های مختلف را نشان می دهد و ماهیت و میزان نفوذ آب دریا به سفره های مختلف را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :