دانلود pdf کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education

[ad_1]

این کتاب کاربرد متن گرایی و اصالت اسکالیا در حقوق آموزشی را بررسی می کند و تعالیم و آموزه های اسکالیا را منعکس می کند. قانون آموزش ممکن است وسیله عجیبی برای در نظر گرفتن رویکرد قانون اساسی اسکالیا به نظر برسد ، اما تفکر در مورد مدارس مستلزم توجه به اصول سیاسی است: آزادی بیان ، اعمال آزادانه دین ، ​​فرصت های برابر ، فدرالیسم و ​​نقش مناسب اقتدار. حقوقدانان ، فیلسوفان و دانشمندان علوم سیاسی از رویکرد اسکالیا انتقاد می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education