دانلود pdf کتاب Rudolf Kassner und Houston Stewart Chamberlain

[ad_1]

هوستون استوارت چمبرلین (1855 – 1927) و رودولف كاسنر (1873 – 1959) نمایندگان یك بورژوازی ، چند همسری و در كشورها و فرهنگهای اروپایی ، در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم بین جنبشهای سنت و مدرنیته هستند. . نامه های او – نقش چمبرلین به عنوان یک ایدئولوگ نژادی ضد یهودی تا حد زیادی حذف شده است – سنگ بنای یک زندگی نامه دوگانه را شامل می شود که دو دهه طول می کشد و در پس زمینه اسناد بعدی یک چشم انداز اجتماعی و تاریخی از وین باستان و “اروپایی که پس از آن لغزش” جنگ جهانی اول و در تلاش برای زنده ماندن از عواقب آن است.

[ad_2]

دانلود کتاب Rudolf Kassner und Houston Stewart Chamberlain