دانلود pdf کتاب Rückstellungen für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen in der Steuerbilanz

[ad_1]

برای روش تعیین سود حاصل از مقایسه دارایی جاری ، تعهدی برای تأمین بدهی های احتمالی موجود در سمت بدهی مانده مالیات وجود دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل سیستماتیک پیش نیازهای مقررات مسئولیت ، نویسنده مقررات مربوط به تعهدات حقوق عمومی در رابطه با ترازنامه را بررسی می کند. ویژگی های خاص این گروه از موارد و تأثیر آنها در حسابداری تأمین نشان داده شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Rückstellungen für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen in der Steuerbilanz