دانلود pdf کتاب Routledge German Dictionary of Electrical Engineering and Electronics Worterbuch Elektrotechnik and Elektronik Englisch : Vol 1: German-English/Deutsch-Englisch 6th Edition

[ad_1]

این کتاب واژگان یک حوزه فناوری دائماً در حال تکوین را ارائه می دهد که هنوز هم کاربردهای گسترده ای در صنعت پیدا می کند. توجه ویژه ای به زبان استانداردها و توصیه های ملی و بین المللی و همچنین جهت های مناسب میدانی دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Routledge German Dictionary of Electrical Engineering and Electronics Worterbuch Elektrotechnik and Elektronik Englisch : Vol 1: German-English/Deutsch-Englisch 6th Edition