دانلود pdf کتاب Rock Grouting at Dam Sites :

[ad_1]

این کتاب در مورد نفوذپذیری زیرسازی سدها ، نحوه تعیین وضعیت آنها و چگونگی به دام انداختن سنگهای نفوذ پذیر برای بدست آوردن پایه های ایمن برای سدهای بزرگ تمرکز دارد. این شامل اصول نظری و همچنین درسهایی است که در کاربرد آنها در کارهای ساختمانی عملی در پروژه های پیشرو آموخته شده است. همچنین جنبه هایی مانند نفوذ پذیری توده سنگ در سایت سد ، از جمله خصوصیات هیدرولیکی دهانه های انتقال آب و تأثیر آن بر قابلیت اطمینان نتایج آزمایش فشار آب (WPT) ، مورد بحث قرار می گیرد. تأثیر برخی از عوامل زمین شناسی در رژیم هیدروژئولوژیکی در سایت ، و همچنین رفتار آب شکنی و سازگاری فردی ؛ و رابطه بین مقدار دوغاب و میزان نفوذ.

[ad_2]

دانلود کتاب Rock Grouting at Dam Sites :