دانلود pdf کتاب Risk Based Compliance Audit Program: Risk Assessment Checklists and Related Requirements

[ad_1]

نهادهای نظارتی انتظار دارند که شما بتوانید مناطقی را که در معرض خطر قرار دارید شناسایی و ارزیابی کنید. برنامه ممیزی انطباق مبتنی بر ریسک شامل چک لیست های درجه بندی فردی است – که توسط محصولات و خدمات خاصی سازماندهی شده اند – که می توانید برای انجام ارزیابی انطباق قوانین و مقررات مصرف کننده فدرال ، از جمله امنیت ، حریم خصوصی ، بانکداری الکترونیکی ، افشاگری و نقش های بیمه استفاده کنید. این راهنما به شما نشان می دهد که چگونه کارایی و انطباق موسسه خود را بهبود ببخشید.

n n n n این راهنمای مفید: n n را ارائه می دهد

• لیست های کنترل انطباق که توسط محصولات و خدمات منفرد تنظیم شده اند n n

• یک ماتریس ارزیابی ریسک به شما کمک می کند تا با توجه به اثربخشی مختلف ، به راحتی به سطح خطر خاص موسسه خود دسترسی پیدا کنید n n

• با ارزیابی ها می توانید درجه ای از خطر را تعیین کنید ، بنابراین نیازهای موسسه خود را اولویت بندی کنید و منابع خود را به حداکثر برسانید n n

• تقویم انطباق مرجع مختصری برای تغییر الزامات به شما می دهد n n

n n ارزیابی ریسک یک قسمت اساسی از ممیزی انطباق مبتنی بر ریسک برای همه محصولات ، خدمات و فعالیت های شما است. برای جلب رضایت نهادهای نظارتی ، باید خطرات را به طور مداوم و مداوم در برابر منافع بسنجید و بر این اساس تصمیم بگیرید.

[ad_2]

دانلود کتاب Risk Based Compliance Audit Program: Risk Assessment Checklists and Related Requirements