دانلود pdf کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :

[ad_1]

این کتاب به مقایسه جهانی سازی معاصر با وابستگی تجاری قرن نوزدهم می پردازد ، که در آن مشخصه جهانی سازی معاصر گسترش شبکه های تولید جهانی است ، که به ویژه در گذشته وجود نداشت. مسوود نشان می دهد که ظهور شبکه های تولید جهانی (GPN) به دلیل آزادسازی اقتصادی و تجاری نبوده است ، بلکه به دلیل تحولات محافظت از نئو در دهه 1980 بوده است که یک کاتالیزور برای تبدیل شبکه های تولید ملی ژاپن به همه جا حاضر است. GPN ها از طریق این مطالعه موردی ژاپن ، نویسنده پرونده ای را برای بازنگری در ریشه های جهانی شدن انجام داده و عواقبی را که احتمالاً از انتقال تکاملی تدریجی به اقتصاد جهانی ناشی می شود ، بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :