دانلود pdf کتاب Residual Stress, Thermomechanics & Infrared Imaging, Hybrid Techniques and Inverse Problems, Volume 8 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

استرس مقاومتی ، ترمومکانیک و تصویربرداری مادون قرمز ، تکنیک های ترکیبی و مشکلات معکوس ، جلد 8 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM 2017 و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، جلد هشتم از نه کنفرانس ، مشارکت در این زمینه مهم تحقیق و مهندسی این مجموعه یافته های اولیه و مطالعات موردی را در دامنه وسیعی از مناطق ارائه می دهد ، از جمله:

[ad_2]

دانلود کتاب Residual Stress, Thermomechanics & Infrared Imaging, Hybrid Techniques and Inverse Problems, Volume 8 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics