دانلود pdf کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future

[ad_1]

در این کتاب تحقیق در مورد آموزش عالی به عنوان یک رشته تحصیلی در آسیا بحث شده است. این مقاله سیر تحول تحقیقات آموزش عالی را در کشورهای مختلف آسیایی دنبال می کند و ایده هایی را در مورد جوامع در حال توسعه برای آموزش عالی در آسیا به اشتراک می گذارد. این همچنین چالش های مشترک و متنوع را در جوامع ملی شناسایی می کند ، بینش اساسی جدیدی را در مورد ارتباط بیان بیشتر منطقه ای جوامع تحقیقاتی آموزش عالی ملی ، و ادغام بیشتر آنها و کمک به آنها در جامعه تحقیقاتی آموزش عالی بین المللی به عنوان یک کل ، به محققان و سیاست گذاران ارائه می دهد. . .

[ad_2]

دانلود کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future