دانلود pdf کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945

[ad_1]

این الحاق مهم در مطالعات جدید آلمان ، جمهوری ویمار و رایش سوم را یک پیوستار می داند و بدون وقفه های مصنوعی ، مضامین را از دهه 1920 و 1930 بررسی می کند. جان هیدن به موضوعات اصلی در تاریخ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و روابط بین الملل می پردازد. وی بر نقش بالقوه سازنده آلمان در اروپا قبل از هیتلر تأکید می کند. تجزیه و تحلیل مشکلات ساختاری کشور اهمیت شخصیت و مسئولیت شخصی آن دوره را در نظر می گیرد. و میراث رایش سوم پس از آلمان پس از جنگ را بررسی می کند. این کتاب که از انرژی و ایده پر شده است ، دارای یک ماده فکری است که بسیار فراتر از طول نسبتاً متوسط ​​آن است.

[ad_2]

دانلود کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945