دانلود pdf کتاب Reproductive Rights As Human Rights : Women of Color and the Fight for Reproductive Justice

[ad_1]

وعده و مشکلات موجود در رابطه با رویکرد حقوق بشر در مورد زنان فعال در زمینه تولید مثل برای نوزادان توسط SisterSong مسئله حقوق بشر؟ در حقوق باروری به عنوان حقوق بشر ، زکیا لونا بر فعالیت فعال زنان غالباً فراموش شده تأکید می کند که مسئولیت عمده ایجاد آنچه ما اکنون به عنوان جنبش معاصر عدالت باروری می شناسیم ، است. چگونه و چرا زنان رنگارنگ حول حقوق تولید مثل در صحنه داخلی بسیج شده اند. وی نقش اصلی آنها را در تنظیم حقوق تولید مثل به عنوان حقوق بشر بررسی می کند و این مجموعه از موضوعات را در اولویت ایالات متحده قرار می دهد ، کشوری که با مفهوم حقوق بشر در داخل خصمانه است. با یک خواندن ضروری ، حقوق تولید مثل مانند حقوق بشر دیدگاه مقطعی مورد نیاز جنبش معاصر برای عدالت باروری را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Reproductive Rights As Human Rights : Women of Color and the Fight for Reproductive Justice