دانلود pdf کتاب Remapping Emergent Islam : Texts, Social Settings, and Ideological Trajectories

[ad_1]

این مجموعه چند رشته ای بحث علمی را درباره ریشه های اسلام گسترش می دهد. در همان زمان ، آن را در سه زمینه متمرکز می کند: متون ، زمینه های اجتماعی و تحولات ایدئولوژیکی مربوط به مطالعه آغاز اسلام – با بیان آخرین به معنای وسیع آن. تقاطع های این حوزه ها باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند تا تصویری روشن از پدیده های همزمان بدست آید که در کنار هم ظهور تدریجی یک هویت جدید مذهبی و مرزبندی تدریجی مرزهای نامشخص اولیه را ممکن می سازد.

[ad_2]

دانلود کتاب Remapping Emergent Islam : Texts, Social Settings, and Ideological Trajectories