دانلود pdf کتاب Remaking America : Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century

[ad_1]

در یک تحقیق جذاب از وقایع عمومی از ساخت بنای یادبود کهنه سربازان ویتنام گرفته تا بورس های تحصیلی جامعه قومی تا جشن های پیشگام ، جان بودنار داستان ها ، ایده ها و نمادهای پشت سالگردهای آمریکایی در قرن گذشته را بررسی می کند. چنین اشکال آگاهی تاریخی لزوماً گذشته را حفظ نمی کند ، بلکه به موضوعات جدی سیاسی در زمان حال می پردازد.

[ad_2]

دانلود کتاب Remaking America : Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century