دانلود pdf کتاب Religious Communities and Civil Society in Europe : Analyses and Perspectives on a Complex Interplay, Volume II

[ad_1]

تأثیر به ظاهر حیاتی دین داری بر جامعه مدنی ، موضوعی تحقیقاتی است که نه تنها در ایالات متحده ، بلکه به طور فزاینده ای در یک زمینه اروپایی مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است. آنچه از دست رفته است ارزیابی نقش جوامع مذهبی نهادینه شده و شرایطی است که وضعیت آنها را به عنوان سازمان های مدنی تسهیل یا مانع می کند. این گلچین دو بخشی با هدف ارائه این موارد در مورد جنبه های سیاسی ، حقوقی و تاریخی در کشورهای مختلف اروپا ، این شکاف را کاهش می دهد. پر شده. 2 برخی از جنبه های نظری ، گزارشی از کنفرانس نهایی و مطالعات موردی از آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایتالیا ، لهستان و اوکراین ، و همچنین یک فصل ویژه در مورد برزیل و تفسیر ایدئولوژی سیاسی مذهبی را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Religious Communities and Civil Society in Europe : Analyses and Perspectives on a Complex Interplay, Volume II