دانلود pdf کتاب Relevanz eines Businessplanes zur erfolgreichen Gründung eines Startup-Unternehmens

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2018 در گروه مدیریت بازرگانی – حاکمیت شرکتی ، مدیریت ، سازمان ، مدرک: 1.7 ، دانشگاه علوم کاربردی ارفورت ، زبان: آلمانی ، چکیده: کار حاضر با موضوع مرتبط بودن یک طرح تجاری برای موفقیت ایجاد یک کسب و کار نوپا برای تجزیه و تحلیل ضرورت ، اصطلاحاتی در ابتدا تعریف می شوند که ارتباط مستقیمی با تأسیس مشاغل و ایجاد همزمان طرح تجاری دارند. در مرحله بعد ، وظایف و همچنین مخاطبان داخلی و خارجی یک طرح تجاری قبل از پرداختن به جزئیات بیشتر در مورد فصل های جداگانه برنامه تجاری ، با جزئیات بیشتری بررسی می شوند. برای این منظور ، مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. در زمینه این کار ، امکان تجزیه و تحلیل عمیق همه حقایقی که مبتدیان باید در هنگام بررسی یک سرمایه گذاری جدید تجدید نظر کنند ، وجود ندارد. بنابراین ، در بعضی جاها فقط دیدگاه های مختصری برای کامل بودن و درک داده می شود و به ادبیات عمیق تر اشاره می شود. در فصل پنجم ، اهمیت عملی یک طرح تجاری با توجه به وضعیت فعلی تحقیق در مورد کارآفرینی مورد بحث قرار گرفته است. قبل از ارائه دو گزینه جایگزین برای طرح تجاری در فصل بعدی ، که بخصوص در زمینه مشاغل جدید بیشتر استفاده می شود. سرانجام ، یک نتیجه گیری شخصی و یک نگاه به آینده وجود دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Relevanz eines Businessplanes zur erfolgreichen Gründung eines Startup-Unternehmens